Overslaan en naar de inhoud gaan

Statuten

Heden, op  27 november 2010, wordt tussen de ondergetekenden,

 • De heer Johan Vencken, woonachtig te 1500 Halle
 • De heer Stefaan Top, woonachtig te 3110 Rotselaar
 • De heer Guy Vandendriessche, woonachtig te 8870 Izegem
 • De heer Joris Clerix, woonachtig te 3679 Meeuwen-Guitrode

 

allen van Belgische nationaliteit, een vereniging opgericht zonder winstoogmerk opgericht, overeenkomstig de wet van 27 juni 1921 met volgende statuten:

 

TITEL I : Benaming, vestiging

Artikel 1: De vereniging wordt genoemd: Reuzen in Vlaanderen vzw

 

Artikel 2: Zij is gevestigd Sollenbeemd 3, te 1500 Halle, gerechtelijk arrondissement Brussel. De plaats van vestiging kan door de beslissing van de algemene vergadering naar iedere andere plaats worden overgebracht. Iedere wijziging van de vestiging moet binnen de maand gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad.

 

TITEL II: Doel, aard en duur

Artikel 3: Reuzen in Vlaanderen vzw is opgericht met als doel het promoten en bevorderen van de reuzencultuur in Vlaanderen en Brussel door:

 • Het inventariseren van de bestaande en verdwenen reuzen in Vlaanderen en Brussel.
 • Het verspreiden van alle kennis betreffende de reuzen in Vlaanderen en Brussel via alle bestaande communicatiekanalen, zoals daar zijn:
  1. een interactieve website
  2. het digitaal of in print publiceren van boeken, artikels, nieuwsbrieven, …
 • het organiseren van congressen, studiedagen, bijeenkomsten voor reuzengilden en -verenigingen en geïnteresseerden daarbuiten.
 • Het bevorderen van onderzoek en documentatie inzake reuzencultuur.
 • Het bevorderen van de kennis over behoud en beheer.
 • Het bevorderen van de kennis over tradities en gebruiken.
 • Het aanmoedigen van de bouw van nieuwe reuzen.
 • Het ondersteunen van evenementen met reuzen in Vlaanderen en Brussel.
 • Het bevorderen van de contacten tussen de reuzengilden en 
-verenigingen onderling en de organisatoren van reuzenstoeten in Vlaanderen, Brussel, Wallonië en het buitenland.
 • Het adviseren van de bevoegde overheden (lokaal, regionaal, nationaal, Europees) met betrekking tot alle aspecten verbonden aan de reuzencultuur in Vlaanderen en Brussel.
 • Het oprichten van provinciale afdelingen in de 5 Vlaamse provincies inclusief Brussel die, als onderdeel van Reuzen in Vlaanderen, elk binnen de grenzen van hun provincie acties kunnen ontwikkelen ter realisatie van de doelstellingen van Reuzen in Vlaanderen vzw.

 

Reuzen in Vlaanderen vzw  mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan onder meer medewerking verlenen aan en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

 

Artikel 4: De duur van de vereniging is onbeperkt. Ze kan te allen tijde ontbonden worden.

 

TITEL III: Leden en ere-leden

Artikel 5: Reuzen in Vlaanderen vzw bestaat uit effectieve leden en toegetreden leden. Alleen de effectieve leden hebben stemrecht. Het minimum aantal effectieve leden bestaat uit 3.

 

Artikel 6: Effectieve leden en toegetreden leden:

 

Effectieve leden zijn:

 • de leden die in deze statuten vermeld worden
 • de provinciale voorzitter, provinciale ondervoorzitter en provinciale  secretaris

 • de leden die toegelaten worden na een schriftelijke aanvraag gericht te hebben èn die voldoen aan de toetredingscriteria opgesteld in het intern reglement en goedgekeurd door de algemene vergadering.

 • de leden die toegelaten worden na een schriftelijke aanvraag gericht te hebben èn die voldoen aan de toetredingscriteria opgesteld en goedgekeurd door de algemene vergadering
 • de leden die uitgenodigd worden om lid te worden van de algemene vergadering omwille van hun kennis van de volksculturele sector of hun voeling met de erfgoedsector en ruimere maatschappelijke evoluties of de organisatie inhoudelijk versterken vanuit een grote expertise.

De beslissingen van de algemene vergadering zijn bindend. Zij worden per gewone brief aan de kandidaat-leden ter kennis gebracht. 

 

Toegetreden leden zijn:

Kunnen toegetreden lid worden van Reuzen in Vlaanderen vzw:

Elke vereniging of instantie in Vlaanderen en Brussel met minstens één reus of reuzin, die evenementen met reuzen organiseert in Vlaanderen en Brussel.

Men wordt toegetreden lid van Reuzen in Vlaanderen vzw door het storten van een jaarlijkse bijdrage te bepalen door de algemene vergadering.

 

Ere-leden kunnen zijn:

De gouverneurs van de 5 Vlaamse provincies, zijnde West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg, zijn van rechtswege ere-lid van Reuzen in Vlaanderen vzw.

Reuzen in Vlaanderen vzw kan aan andere personen van binnen en buiten België een erelidmaatschap toekennen op basis van hun verdiensten die kaderen binnen de doelstellingen van de vereniging.

Ereleden hebben maken geen deel uit van de Algemene Vergadering en hebben geen stemrecht.

 

Artikel 7: Ontslag en uitsluiting van leden

De effectieve leden kunnen vrij zich op elk ogenblik uit Reuzen in Vlaanderen vzw terug trekken door schriftelijk hun ontslag aan de raad van bestuur aan te bieden.

Wordt als ontslagnemend geacht: het lid dat zijn /haar verschuldigde ledenbijdrage niet betaalt binnen de maand na een herinnering die hem/haar per aangetekend schrijven wordt toegestuurd. Het ontslagnemende lid verbindt zich tot het betalen van de verschuldigde bijdrage.

De uitsluiting van een effectief lid kan slechts uitgesproken worden door de algemene vergadering met tweederde meerderheid van de aanwezige stemmen.
De uitsluiting van toegetreden leden kan gebeuren door de raad van bestuur bij gewone meerderheid van stemmen. De raad van bestuur mag, in afwachting van een schorsing van deze beslissing door de algemene vergadering, de leden schorsen die zich schuldig zouden maken aan een ernstige inbreuk op de statuten en/of het interne reglement, die een daad zouden stellen of een nalatigheid zouden kunnen begaan die nadelig zou kunnen zijn voor het doel van Reuzen in Vlaanderen vzw of van die aard is dat het aanzien of eer van de Reuzen in Vlaanderen vzw of van haar leden schade berokkent.

 

Titel VI: Algemene vergadering

Artikel 8: De algemene vergadering wordt samengesteld door de effectieve leden.

 

Artikel 9: De bevoegdheden van de algemene vergadering zijn:

 • Wijziging van de statuten en ontbinding van Reuzen in Vlaanderen vzw met in achtneming van de wettelijke beschikkingen terzake
 • Benoeming en afzetting van bestuurders
 • Goedkeuring van de jaarlijkse begroting en rekeningen
 • Kwijting verlenen aan bestuurders en commissarissen, uitsluiting van leden, omzetten van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk.
 • Benoeming en afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldigingen in geval een bezoldiging wordt toegekend.
 • Alle andere bevoegdheden die voortvloeien uit de wet en de statuten.

 

Artikel 10: De effectieve leden worden uitgenodigd op de algemene vergadering. Zij mogen zich laten vertegenwoordigen door een ander effectief lid via volmacht. Een effectief lid mag maximaal beschikken over 2 volmachten. De uitnodigingen gebeuren via een eenvoudig schrijven met vermelding van de agenda, ten minste 7 dagen voor de vergadering.

 

Artikel 11: De vereniging kan op ieder ogenblik in bijzondere algemene vergadering samengeroepen worden door de beslissing van de raad van bestuur of op verzoek van ten minste één vijfde van de effectieve leden. Tevens dient elk voorstel dat ondertekend wordt door één twintigste van de effectieve leden op de agenda geplaatst te worden.

 

Artikel 12: Alle effectieve leden hebben recht op één stem. De beslissingen worden genomen met gewone meerderheid van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen, uitgezonderd in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten. In geval van staking van stemmen is de stem van de voorzitter of van de bestuurder die hem vervangt doorslaggevend.

 

Artikel 13: De algemene vergadering kan slechts geldig beslissen over de ontbinding van de vereniging of wijziging van de statuten, na inachtneming van de bepaling van de beslissingen van artikelen 8 en 20 van de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig, zoals gewijzigd door de wet van twee mei tweeduizend en twee.

 

Artikel 15: De stemming geschiedt door handopsteking. De stemming gebeurt geheim in geval van ontslag of benoeming van bestuurders en op verzoek van één vierde van de effectieve leden. De beslissingen van de algemene vergadering worden ingeschreven in een register dat ondertekend wordt door de voorzitter en een bestuurder.

Dit register wordt bewaard op de plaats van vestiging, waar alleen effectieve leden er inzage van kunnen nemen. Deze beslissingen zullen eventueel per brief ter kennis gebracht worden van belanghebbende derden.

Iedere statutenwijziging moet binnen de maand gepubliceerd worden in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad. Dit geldt eveneens voor de benoeming en ontslag van bestuurders.

 

TITEL VII: Raad van bestuur

Artikel 16:  De vereniging wordt bestuurd door een raad van ten minste drie bestuurders, die benoemd of afgezet worden door de algemene vergadering.  De raad van bestuur is samengesteld uit de provinciale voorzitters en eventuele deskundigen. De raad van bestuur beslist geldig indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig is.

 

Artikel 17: De duur van hun mandaat bedraagt 5 jaar. Uittredende leden zijn herverkiesbaar. Wanneer een plaats van bestuurder vrijkomt, dient hij/zij in functie te blijven tot de algemene vergadering in zijn/haar vervanging voorziet. Tussentijds verkozen bestuursleden zijn slechts verkozen voor de rest van de duur van het mandaat.

 

Artikel 18:

De raad kiest onder zijn leden volgende verantwoordelijken:

 • Algemeen voorzitter (is tevens voorzitter van de algemene vergadering)
 • Algemeen ondervoorzitter
 • Algemeen penningmeester
 • Algemeen secretaris

 

Deze vormen het dagelijks bestuur van Reuzen in Vlaanderen vzw dat in staat voor de dagelijkse werking van de vzw.

Indien de voorzitter belet of afwezig is, worden zijn functies waargenomen door de ondervoorzitter of door de secretaris. Indien geen van deze aanwezig is wordt de vergadering voorgezeten door de oudste bestuurder in leeftijd.

 

Artikel 19: De beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met gewone meerderheid der stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de persoon die de vergadering voorzit, doorslaggevend.

 

Artikel 20: De raad van bestuur heeft de meest uitgebreide macht om de vereniging te besturen. Hij kan onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is of ongeacht alle andere bevoegdheden die voortvloeien uit de wet of de statuten:
Alle akten en contracten opstellen, minnelijke schikkingen treffen; Alle roerende en onroerende goederen verwerven, ruilen, verkopen of met hypotheek bezwaren; Leningen afsluiten; Huurcontracten van om het even welke duur afsluiten; Legaten, subsidies, schenkingen en overdrachten aanvaarden; Aan alle rechten verzaken; Zijn bevoegdheden in rechten vertegenwoordigen als eiser of als verweerder;

Personeel van de vereniging benoemen en ontslaan;

Alle sommen en waarden innen;

Alle in bewaring gegeven sommen en waarden opvragen, rekeningen openen bij een bank, op voornoemde rekeningen alle verrichtingen doen zoals het opvragen van gelden door uitgifte van cheques, overschrijving- of transferorders of elk ander betalingsmandaat; Een safe huren; Alle door de vereniging verschuldigde sommen betalen bij de post, douane of spoorwegmaatschappij; Alle al dan niet aangetekende of verzekerde brieven, telegrammen of colli's afhalen; alle postwissels of -assignaties en kwijtingen innen;  Het uitvaardigen en te allen tijde aanpassen van alle huishoudelijke reglementen.

 

Artikel 21: De raad van bestuur kan onder zijn verantwoordelijken het dagelijks bestuur van de vereniging of bepaalde aspecten ervan (vb. ronselen van sponsors) overdragen aan een afgevaardigd bestuurder, aan te duiden onder zijn leden. De raad stelt eventueel de bezoldiging ervan vast.

 

Artikel 22: Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur, wordt de vereniging ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door twee bestuurders, of door één volmachtdrager aangesteld door de raad van bestuur.

 

Artikel 23: De bestuurders nemen in de uitoefening van hun functie geen enkele persoonlijke verplichting op zich en zijn slechts verantwoordelijk voor de uitoefening van hun mandaat.

 

TITEL VIII:  Diverse bepalingen

Artikel 24: Het boekjaar gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december.

 

Artikel 25: De algemene vergadering stelt een intern reglement op waarin de concrete dagdagelijkse werking van Reuzen in Vlaanderen vzw wordt vastgelegd.

 

Artikel 26: De rekeningen van het afgelopen boekjaar en de begroting van het volgend boekjaar zullen jaarlijks onderworpen worden aan de goedkeuring van de algemene vergadering die zal gehouden worden in het eerste en laatste kwartaal van het jaar.

 

Artikel 29: De algemene vergadering kan één of meerdere commissarissen aanduiden, belast met de verificatie van de rekeningen en het opmaken van een jaarverslag. Zij worden benoemd voor drie jaar en zijn herverkiesbaar. Indien er meerdere commissarissen zijn aangeduid, dienen de beslissingen genomen te worden met gewone meerderheid van stemmen.

 

Artikel 30: Bij ontbinding van de vereniging benoemt de algemene vergadering één of meer vereffenaars, en stelt hun bevoegdheid en bezoldiging vast. De algemene vergadering zal een bestemming geven van het nettoaktief ten voordele van een vereniging waarvan het doel zoveel mogelijk dit van de vereniging benadert, ofwel ten voordele van een goed werk. Deze beslissingen, alsook de naam en adres van de vereffenaars, moeten in de bijlage van het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt worden.

 

Artikel 31: Voor alles wat hier niet uitdrukkelijk voorzien is, blijven de wet van zevenentwintig juni negentienhonderd eenentwintig, zoals gewijzigd door de wet van twee mei tweeduizend en twee en de gebruiken inzake overeenkomstige verenigingen van toepassing.

 

De ondertekenaars,

Stefaan Top, Johan Vencken, Guy Vandendriessche, Joris Clerix